door Redactie

Zoely 2,5 mg/1,5 mg filmomhulde tabletten

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Algemene opmerkingen
Lees voordat u Zoely gaat gebruiken de informatie over bloedstolsels (trombose) in rubriek 2. Het is
vooral belangrijk dat u leest wat de verschijnselen van een bloedstolsel zijn – zie rubriek 2
‘Bloedstolsels’.
Voordat u Zoely kunt gaan gebruiken, zal uw arts u vragen stellen over uw gezondheid en die van uw
naaste familieleden. De arts zal ook uw bloeddruk meten en, afhankelijk van uw situatie, eventueel
nog enkele andere onderzoeken doen.
In deze bijsluiter worden enkele situaties beschreven waarin u moet stoppen met het gebruik van de pil
of waarin de betrouwbaarheid van de pil verminderd kan zijn. In dergelijke situaties moet u zich
onthouden van geslachtsgemeenschap of een aanvullend voorbehoedsmiddel zonder hormonen
gebruiken, bijvoorbeeld een condoom of een ander barrièrevoorbehoedsmiddel. Maak geen gebruik
van de kalender- of temperatuurmethode. Deze methoden kunnen onbetrouwbaar zijn omdat de pil
invloed heeft op de normale veranderingen van de lichaamstemperatuur en het baarmoederslijmvlies
tijdens de menstruatiecyclus.
Zoely biedt net als andere hormonale anticonceptiemiddelen geen bescherming tegen een hivinfectie (aids) of andere seksueel overdraagbare aandoeningen.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
U mag dit middel niet gebruiken als u een van de hieronder genoemde aandoeningen heeft. Als u een
van de hieronder genoemde aandoeningen heeft, moet u dat uw arts vertellen. Uw arts zal met u
bespreken welk ander voorbehoedsmiddel geschikter is voor u.

 • U heeft een bloedstolsel in een bloedvat van uw benen (diepe veneuze trombose), uw longen (longembolie), of een ander orgaan (of heeft dit ooit gehad).
 • U weet dat u een stoornis heeft die uw bloedstolling beïnvloedt – bijvoorbeeld proteïne Cdeficiëntie, proteïne S-deficiëntie, antitrombine III-deficiëntie, factor V-Leiden of antistoffen tegen fosfolipiden.
 • U moet geopereerd worden of u kunt gedurende lange tijd niet lopen (zie rubriek ‘Bloedstolsels’).
 • U heeft ooit een hartaanval of een beroerte gehad.
 • U heeft angina pectoris (een aandoening die hevige pijn op de borst veroorzaakt en een eerste verschijnsel kan zijn van een hartaanval) of een ‘transient ischaemic attack’ (TIA – voorbijgaande verschijnselen van een beroerte) of heeft dit ooit gehad.
 • U heeft een van de volgende ziekten die het risico op een stolsel in uw slagaders verhoogt:− ernstige diabetes met schade aan bloedvaten
 • een heel hoge bloeddruk
 • een heel hoge vetconcentratie in het bloed (cholesterol of triglyceriden)
 • een aandoening die hyperhomocysteïnemie wordt genoemd.
 • U heeft een vorm van migraine die ‘migraine met aura’ wordt genoemd (of heeft dit ooit gehad).
 • U heeft een ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis) of heeft dit ooit gehad, samengaand met hoge vetconcentraties in het bloed.
 • U heeft een ernstige leveraandoening of heeft dit ooit gehad en uw lever werkt nog niet naar behoren.
 • U heeft een goed- of kwaadaardig gezwel (tumor) in de lever of heeft dit ooit gehad.
 • U heeft (mogelijk) borstkanker of kanker van de geslachtsorganen of heeft dit ooit gehad.
 • U verliest bloed uit de vagina zonder aanwijsbare oorzaak.
 • U bent allergisch voor oestradiol of nomegestrolacetaat, of voor een van de andere stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

Zwangerschap en borstvoeding
Zoely mag niet worden gebruikt door vrouwen die zwanger zijn of die denken zwanger te zijn. Als u
zwanger wordt tijdens het gebruik van Zoely, moet u onmiddellijk stoppen met het innemen ervan en
contact opnemen met uw arts.
Als u wilt stoppen met Zoely vanwege een kinderwens, lees dan rubriek 3 ‘Als u stopt met het
innemen van dit middel’.
Het gebruik van Zoely wordt in de regel niet aangeraden als een vrouw borstvoeding geeft. Vraag uw
arts om advies als u de pil wilt gebruiken tijdens de borstvoedingsperiode.
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Hoe gebruikt u dit middel?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over
het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Wanneer en hoe moet u de tabletten innemen?
Eén doordrukstrip van Zoely bevat 28 tabletten: 24 witte tabletten met de werkzame stoffen
(nummers 1-24) en 4 gele tabletten zonder werkzame stoffen (nummers 25-28).
Elke keer dat u met een nieuwe doordrukstrip van Zoely begint, begint u met de eerste witte werkzame
tablet in de linkerbovenhoek (zie ‘Start’). Kies uit de 7 weekstickers de sticker in de grijze kolom die
begint met uw startdag. Als u bijvoorbeeld op een woensdag start, gebruik dan de weeksticker die
begint met ‘WO’. Plak de sticker op de doordrukstrip in het kader met de tekst ‘Plaats weeksticker
hier’, vlak boven de rij met witte werkzame tabletten. Zo kunt u controleren of u uw dagelijkse tablet
heeft ingenomen.
Neem één tablet elke dag rond dezelfde tijd in, zo nodig met wat water.
Volg daarbij de richting van de pijlen op de doordrukstrip. Gebruik dus eerst de witte werkzame
tabletten en dan de gele placebotabletten.
U zult een menstruatiebloeding krijgen in de 4 dagen dat u de gele placebotabletten slikt (de
zogenoemde onttrekkingsbloeding). Een onttrekkingsbloeding begint meestal op de tweede tot derde
dag na inname van de laatste witte werkzame tablet. Het kan voorkomen dat de onttrekkingsbloeding
nog niet gestopt is voordat u met de volgende doordrukstrip start.
Ga na de laatste gele tablet direct verder met de volgende doordrukstrip, ook als uw menstruatie nog
niet voorbij is. Dit betekent dat u altijd op dezelfde dag van de week met een nieuwe doordrukstrip
begint en dus ook dat uw menstruatie elke maand op ongeveer dezelfde dagen valt.
Bij sommige gebruiksters blijft de menstruatie soms uit tijdens het innemen van de gele tabletten. Als
u Zoely elke dag volgens de aanwijzingen heeft ingenomen, is het onwaarschijnlijk dat u zwanger bent
(zie ook rubriek 3 ‘Als er een of meer menstruaties uitblijven’).
Beginnen met uw eerste verpakking van Zoely
Als u in de voorgaande maand geen hormonaal voorbehoedsmiddel heeft gebruikt
Begin met het innemen van Zoely op dag 1 van uw cyclus (d.w.z. de eerste dag van uw
menstruatiebloeding). Zoely is direct werkzaam. U hoeft geen aanvullend voorbehoedsmiddel te
gebruiken.
Als u overschakelt van een ander gecombineerd hormonaal anticonceptiemiddel (combinatiepil,
vaginale ring of pleister)
U kunt met Zoely beginnen op de dag nadat u de laatste tablet van uw huidige doordrukstrip heeft
ingenomen (dit houdt in dat er geen tabletvrije periode is). Als uw huidige doordrukstrip ook nietwerkzame tabletten (placebotabletten) bevat, kunt u met Zoely beginnen op de dag nadat u de laatste
werkzame tablet heeft ingenomen (als u niet zeker weet welke tablet dat is, raadpleeg dan uw arts of
apotheker). U kunt ook later beginnen, maar uiterlijk op de dag na de gebruikelijke tabletvrije periode
van uw huidige pil (of de dag na de laatste niet-werkzame tablet van uw huidige pil). Als u een
vaginale ring of pleister gebruikt, begint u bij voorkeur met Zoely op de dag dat u de ring of pleister
verwijdert. U kunt ook later beginnen, maar uiterlijk op de dag dat u de volgende ring of pleister zou
plaatsen.
Als u deze aanwijzingen opvolgt, hoeft u geen aanvullend voorbehoedsmiddel te gebruiken.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Er zijn geen meldingen van ernstige schadelijke effecten als gevolg van het innemen van te veel
tabletten Zoely in één keer. Als u een paar tabletten tegelijk heeft ingenomen, kunt u misselijk worden,
overgeven of last krijgen van vaginaal bloedverlies. Raadpleeg uw arts als u ontdekt dat een kind
Zoely heeft ingenomen.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Het volgende advies geldt alleen als er witte werkzame tabletten vergeten zijn.
• Als u een tablet minder dan 24 uur te laat inneemt, is de betrouwbaarheid van de pil niet
afgenomen. Neem de tablet in zodra u eraan denkt en neem de volgende tabletten weer op het
gebruikelijke tijdstip in.
• Als u een tablet 24 uur of meer te laat inneemt, kan de betrouwbaarheid van de pil verminderd
zijn. Hoe meer opeenvolgende tabletten u bent vergeten, hoe hoger het risico dat de pil niet
meer goed werkt. Het risico om zwanger te worden is sterker verhoogd als u witte werkzame
tabletten vergeet aan het begin of aan het einde van de doordrukstrip. Volg daarom de
onderstaande regels.
Dag 1-7 van de inname van witte werkzame tabletten (zie afbeelding en schema)
Neem de laatste vergeten witte werkzame tablet in zodra u eraan denkt (zelfs als dit betekent dat u
twee tabletten tegelijkertijd moet innemen) en neem de volgende tablet weer op het gebruikelijke
tijdstip in. Gebruik echter een aanvullend barrièrevoorbehoedsmiddel, bijvoorbeeld een condoom, als
extra voorzorgsmaatregel totdat u uw tabletten 7 dagen achter elkaar correct heeft ingenomen.
Als u geslachtsgemeenschap heeft gehad in de week voordat u de tabletten vergat, bestaat de
mogelijkheid dat u zwanger bent of dat u zwanger raakt. Neem daarom direct contact op met uw arts.
Dag 8-17 van de inname van witte werkzame tabletten (zie afbeelding en schema)
Neem de laatste vergeten tablet in zodra u eraan denkt (zelfs als dit betekent dat u twee tabletten
tegelijkertijd moet innemen) en neem de volgende tabletten weer op het gebruikelijke tijdstip in. Als u
uw tabletten correct heeft ingenomen in de 7 dagen voorafgaand aan de vergeten tablet, is de
betrouwbaarheid van de pil niet afgenomen en hoeft u geen aanvullend voorbehoedsmiddel te gebruiken.
Als u echter meer dan één tablet vergeten bent, moet u een aanvullend barrièrevoorbehoedsmiddel
gebruiken, bijvoorbeeld een condoom, als extra voorzorgsmaatregel, totdat u uw tabletten 7 dagen achter
elkaar correct heeft ingenomen.

Dag 18-24 van de inname van witte werkzame tabletten (zie afbeelding en schema)
Het risico om zwanger te worden is sterker verhoogd als u witte werkzame tabletten vergeet wanneer u
bijna aan de gele placebotabletten toe bent. U kunt dit hogere risico nog vermijden door uw
innameschema aan te passen.
Er zijn twee opties. U hoeft geen extra voorzorgsmaatregelen te nemen als u uw tabletten correct heeft
ingenomen in de 7 dagen voorafgaand aan de vergeten tablet. Als dit niet het geval is, moet u zich
houden aan de eerste van deze twee opties en een aanvullend barrièrevoorbehoedsmiddel gebruiken,
bijvoorbeeld een condoom, als extra voorzorgsmaatregel totdat u uw tabletten 7 dagen achter elkaar
correct heeft ingenomen.
Optie 1)
Neem de laatste vergeten witte werkzame tablet in zodra u eraan denkt (zelfs als dit betekent dat u
twee tabletten tegelijkertijd moet innemen) en neem de volgende tabletten weer op het gebruikelijke
tijdstip in. Begin met de volgende doordrukstrip zodra de witte werkzame tabletten van de huidige
doordrukstrip opgebruikt zijn. Sla de gele placebotabletten dus over. U zult waarschijnlijk pas
ongesteld worden wanneer u de gele placebotabletten aan het eind van de tweede doordrukstrip
inneemt, maar in de periode dat u de witte werkzame tabletten inneemt, kunt u last krijgen van
spotting (bloeddruppels of –vlekjes) of doorbraakbloedingen.
Optie 2)
Stop met het innemen van de witte werkzame tabletten en begin met de gele placebotabletten voor
maximaal 3 dagen, zodat het totale aantal placebotabletten plus vergeten witte werkzame tabletten niet
meer is dan 4. Na deze placebotablet(ten), begint u met de volgende doordrukstrip.
Als u zich niet kunt herinneren hoeveel witte werkzame tabletten u bent vergeten, volg dan de eerste
optie, gebruik dan een aanvullend barrièrevoorbehoedsmiddel, bijvoorbeeld een condoom, als extra
voorzorgsmaatregel, totdat u uw tabletten 7 dagen achter elkaar correct heeft ingenomen en neem
contact op met uw arts (omdat u mogelijk niet beschermd bent geweest tegen zwangerschap).
Als u witte werkzame tabletten van een doordrukstrip bent vergeten in te nemen en de verwachte
maandelijkse bloeding uitblijft in de dagen dat u de gele placebotabletten van dezelfde doordrukstrip
inneemt, kunt u zwanger zijn. Raadpleeg uw arts voordat u met de volgende doordrukstrip begint.
Gele placebotabletten vergeten
De laatste 4 gele tabletten in de vierde rij zijn placebotabletten en bevatten geen werkzame stoffen.
Als u een van deze tabletten bent vergeten in te nemen, is de betrouwbaarheid van Zoely niet
afgenomen. Gooi de gele placebotablet(ten) die u bent vergeten weg en neem de volgende tabletten
weer op het gebruikelijke tijdstip in.

Dag 18-24 van de inname van witte werkzame tabletten (zie afbeelding en schema)
Het risico om zwanger te worden is sterker verhoogd als u witte werkzame tabletten vergeet wanneer u
bijna aan de gele placebotabletten toe bent. U kunt dit hogere risico nog vermijden door uw
innameschema aan te passen.
Er zijn twee opties. U hoeft geen extra voorzorgsmaatregelen te nemen als u uw tabletten correct heeft
ingenomen in de 7 dagen voorafgaand aan de vergeten tablet. Als dit niet het geval is, moet u zich
houden aan de eerste van deze twee opties en een aanvullend barrièrevoorbehoedsmiddel gebruiken,
bijvoorbeeld een condoom, als extra voorzorgsmaatregel totdat u uw tabletten 7 dagen achter elkaar
correct heeft ingenomen.
Optie 1)
Neem de laatste vergeten witte werkzame tablet in zodra u eraan denkt (zelfs als dit betekent dat u
twee tabletten tegelijkertijd moet innemen) en neem de volgende tabletten weer op het gebruikelijke
tijdstip in. Begin met de volgende doordrukstrip zodra de witte werkzame tabletten van de huidige
doordrukstrip opgebruikt zijn. Sla de gele placebotabletten dus over. U zult waarschijnlijk pas
ongesteld worden wanneer u de gele placebotabletten aan het eind van de tweede doordrukstrip
inneemt, maar in de periode dat u de witte werkzame tabletten inneemt, kunt u last krijgen van
spotting (bloeddruppels of –vlekjes) of doorbraakbloedingen.
Optie 2)
Stop met het innemen van de witte werkzame tabletten en begin met de gele placebotabletten voor
maximaal 3 dagen, zodat het totale aantal placebotabletten plus vergeten witte werkzame tabletten niet
meer is dan 4. Na deze placebotablet(ten), begint u met de volgende doordrukstrip.
Als u zich niet kunt herinneren hoeveel witte werkzame tabletten u bent vergeten, volg dan de eerste
optie, gebruik dan een aanvullend barrièrevoorbehoedsmiddel, bijvoorbeeld een condoom, als extra
voorzorgsmaatregel, totdat u uw tabletten 7 dagen achter elkaar correct heeft ingenomen en neem
contact op met uw arts (omdat u mogelijk niet beschermd bent geweest tegen zwangerschap).
Als u witte werkzame tabletten van een doordrukstrip bent vergeten in te nemen en de verwachte
maandelijkse bloeding uitblijft in de dagen dat u de gele placebotabletten van dezelfde doordrukstrip
inneemt, kunt u zwanger zijn. Raadpleeg uw arts voordat u met de volgende doordrukstrip begint.
Gele placebotabletten vergeten
De laatste 4 gele tabletten in de vierde rij zijn placebotabletten en bevatten geen werkzame stoffen.
Als u een van deze tabletten bent vergeten in te nemen, is de betrouwbaarheid van Zoely niet
afgenomen. Gooi de gele placebotablet(ten) die u bent vergeten weg en neem de volgende tabletten
weer op het gebruikelijke tijdstip in.

Dag 18-24 van de inname van witte werkzame tabletten (zie afbeelding en schema)
Het risico om zwanger te worden is sterker verhoogd als u witte werkzame tabletten vergeet wanneer u
bijna aan de gele placebotabletten toe bent. U kunt dit hogere risico nog vermijden door uw
innameschema aan te passen.
Er zijn twee opties. U hoeft geen extra voorzorgsmaatregelen te nemen als u uw tabletten correct heeft
ingenomen in de 7 dagen voorafgaand aan de vergeten tablet. Als dit niet het geval is, moet u zich
houden aan de eerste van deze twee opties en een aanvullend barrièrevoorbehoedsmiddel gebruiken,
bijvoorbeeld een condoom, als extra voorzorgsmaatregel totdat u uw tabletten 7 dagen achter elkaar
correct heeft ingenomen.
Optie 1)
Neem de laatste vergeten witte werkzame tablet in zodra u eraan denkt (zelfs als dit betekent dat u
twee tabletten tegelijkertijd moet innemen) en neem de volgende tabletten weer op het gebruikelijke
tijdstip in. Begin met de volgende doordrukstrip zodra de witte werkzame tabletten van de huidige
doordrukstrip opgebruikt zijn. Sla de gele placebotabletten dus over. U zult waarschijnlijk pas
ongesteld worden wanneer u de gele placebotabletten aan het eind van de tweede doordrukstrip
inneemt, maar in de periode dat u de witte werkzame tabletten inneemt, kunt u last krijgen van
spotting (bloeddruppels of –vlekjes) of doorbraakbloedingen.
Optie 2)
Stop met het innemen van de witte werkzame tabletten en begin met de gele placebotabletten voor
maximaal 3 dagen, zodat het totale aantal placebotabletten plus vergeten witte werkzame tabletten niet
meer is dan 4. Na deze placebotablet(ten), begint u met de volgende doordrukstrip.
Als u zich niet kunt herinneren hoeveel witte werkzame tabletten u bent vergeten, volg dan de eerste
optie, gebruik dan een aanvullend barrièrevoorbehoedsmiddel, bijvoorbeeld een condoom, als extra
voorzorgsmaatregel, totdat u uw tabletten 7 dagen achter elkaar correct heeft ingenomen en neem
contact op met uw arts (omdat u mogelijk niet beschermd bent geweest tegen zwangerschap).
Als u witte werkzame tabletten van een doordrukstrip bent vergeten in te nemen en de verwachte
maandelijkse bloeding uitblijft in de dagen dat u de gele placebotabletten van dezelfde doordrukstrip
inneemt, kunt u zwanger zijn. Raadpleeg uw arts voordat u met de volgende doordrukstrip begint.
Gele placebotabletten vergeten
De laatste 4 gele tabletten in de vierde rij zijn placebotabletten en bevatten geen werkzame stoffen.
Als u een van deze tabletten bent vergeten in te nemen, is de betrouwbaarheid van Zoely niet
afgenomen. Gooi de gele placebotablet(ten) die u bent vergeten weg en neem de volgende tabletten
weer op het gebruikelijke tijdstip in

Dag 18-24 van de inname van witte werkzame tabletten (zie afbeelding en schema)
Het risico om zwanger te worden is sterker verhoogd als u witte werkzame tabletten vergeet wanneer u
bijna aan de gele placebotabletten toe bent. U kunt dit hogere risico nog vermijden door uw
innameschema aan te passen.
Er zijn twee opties. U hoeft geen extra voorzorgsmaatregelen te nemen als u uw tabletten correct heeft
ingenomen in de 7 dagen voorafgaand aan de vergeten tablet. Als dit niet het geval is, moet u zich
houden aan de eerste van deze twee opties en een aanvullend barrièrevoorbehoedsmiddel gebruiken,
bijvoorbeeld een condoom, als extra voorzorgsmaatregel totdat u uw tabletten 7 dagen achter elkaar
correct heeft ingenomen.
Optie 1)
Neem de laatste vergeten witte werkzame tablet in zodra u eraan denkt (zelfs als dit betekent dat u
twee tabletten tegelijkertijd moet innemen) en neem de volgende tabletten weer op het gebruikelijke
tijdstip in. Begin met de volgende doordrukstrip zodra de witte werkzame tabletten van de huidige
doordrukstrip opgebruikt zijn. Sla de gele placebotabletten dus over. U zult waarschijnlijk pas
ongesteld worden wanneer u de gele placebotabletten aan het eind van de tweede doordrukstrip
inneemt, maar in de periode dat u de witte werkzame tabletten inneemt, kunt u last krijgen van
spotting (bloeddruppels of –vlekjes) of doorbraakbloedingen.
Optie 2)
Stop met het innemen van de witte werkzame tabletten en begin met de gele placebotabletten voor
maximaal 3 dagen, zodat het totale aantal placebotabletten plus vergeten witte werkzame tabletten niet
meer is dan 4. Na deze placebotablet(ten), begint u met de volgende doordrukstrip.
Als u zich niet kunt herinneren hoeveel witte werkzame tabletten u bent vergeten, volg dan de eerste
optie, gebruik dan een aanvullend barrièrevoorbehoedsmiddel, bijvoorbeeld een condoom, als extra
voorzorgsmaatregel, totdat u uw tabletten 7 dagen achter elkaar correct heeft ingenomen en neem
contact op met uw arts (omdat u mogelijk niet beschermd bent geweest tegen zwangerschap).
Als u witte werkzame tabletten van een doordrukstrip bent vergeten in te nemen en de verwachte
maandelijkse bloeding uitblijft in de dagen dat u de gele placebotabletten van dezelfde doordrukstrip
inneemt, kunt u zwanger zijn. Raadpleeg uw arts voordat u met de volgende doordrukstrip begint.
Gele placebotabletten vergeten
De laatste 4 gele tabletten in de vierde rij zijn placebotabletten en bevatten geen werkzame stoffen.
Als u een van deze tabletten bent vergeten in te nemen, is de betrouwbaarheid van Zoely niet
afgenomen. Gooi de gele placebotablet(ten) die u bent vergeten weg en neem de volgende tabletten
weer op het gebruikelijke tijdstip in

Dit vind je ook leuk

Laat een bericht achter