Bijsluiter anticonceptiepil: Zoely

door Redactie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker
Zoely 2,5 mg/1,5 mg filmomhulde tabletten
nomegestrolacetaat/oestradiol


Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe
veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van alle
bijwerkingen die u eventueel zou ervaren. Aan het einde van rubriek 4 leest u hoe u dat kunt doen.
Belangrijke punten die u moet weten over gecombineerde hormonale anticonceptiemiddelen:
• Bij juist gebruik, behoren deze middelen tot de meest betrouwbare omkeerbare
anticonceptiemethoden.
• Ze geven een iets hoger risico op een bloedstolsel in de aderen en slagaderen, vooral in het
eerste jaar of na het opnieuw beginnen met een gecombineerd hormonaal anticonceptiemiddel
na een onderbreking van 4 weken of langer.
• Wees alert en ga naar uw arts als u denkt dat u mogelijk verschijnselen van een bloedstolsel
heeft (zie rubriek 2 ‘Bloedstolsels’).
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.

 • Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
 • Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
 • Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
  schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
 • Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
  niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
  Inhoud van deze bijsluiter
 1. Wat is Zoely en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
 2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
 3. Hoe gebruikt u dit middel?
 4. Mogelijke bijwerkingen
 5. Hoe bewaart u dit middel?
 6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Dit vind je ook leuk

Laat een bericht achter