Bijsluiter anticonceptiepil: Minulet

door Redactie

Bijsluiter: informatie voor de gebruikster
Minulet, dragees
gestodeen en ethinylestradiol

Belangrijke dingen die u moet weten over gecombineerde hormonale anticonceptiva:

 • Deze middelen vormen een van de meest betrouwbare omkeerbare anticonceptiemethoden, mits correct gebruikt
 • Ze geven een iets hoger risico op het ontstaan van een bloedstolsel (trombose) in de aders en slagaders, vooral in het eerste jaar dat u een gecombineerd hormonaal anticonceptivum gebruikt of als u na een onderbreking van 4 weken of langer weer begint met het gebruik van een gecombineerd hormonaal anticonceptivum
 • Let goed op en neem contact op met uw arts als u denkt dat u mogelijk symptomen van een bloedstolsel heeft (zie rubriek 2 ’Bloedstolsels (trombose)’).


Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

 • Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
 • Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
 • Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
  schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
 • Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
  niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
  Inhoud van deze bijsluiter
 1. Wat is Minulet en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
 2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
 3. Hoe gebruikt u dit middel?
 4. Mogelijke bijwerkingen
 5. Hoe bewaart u dit middel?
 6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Wat is Minulet en waarvoor wordt dit middel gebruikt?


Minulet is een anticonceptiepil die wordt gebruikt om zwangerschap te voorkomen. Elke tablet bevat
een kleine hoeveelheid van twee verschillende vrouwelijke hormonen, namelijk 0,075 mg gestodeen
(een hormoon met progesteron-achtige werking) en 0,030 mg ethinylestradiol (een hormoon met
oestrogene werking). Anticonceptiepillen die twee hormonen bevatten worden ‘combinatiepillen’
genoemd. Vanwege de kleine hoeveelheid hormonen is Minulet een zogenaamde lichte pil. Omdat de
beide hormonen in alle tabletten in de strip in dezelfde hoeveelheid gecombineerd zijn, wordt het een
éénfase-combinatiepil genoemd (‘de combinatiepil’).
Anticonceptiepillen zijn zeer betrouwbaar. Als zij correct worden ingenomen (zonder dat tabletten
worden vergeten) dan is de kans op zwangerschap zeer klein.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?


Algemene opmerkingen
Lees voordat u begint met het gebruik van Minulet de informatie over bloedstolsels (trombose) in
rubriek 2. Het is vooral belangrijk dat u leest wat de symptomen zijn van een bloedstolsel – zie
rubriek 2 “Bloedstolsels (trombose)”.

Voordat u kunt beginnen met het gebruik van Minulet, zal uw arts u een aantal vragen stellen over uw
persoonlijke ziektegeschiedenis en die van uw naaste familileden. De arts zal ook uw bloeddruk meten
en, afhankelijk van uw persoonlijke situatie, mogelijk ook nog andere onderzoeken doen.
In deze bijsluiter zijn verscheidene situaties beschreven waarbij u het gebruik van de pil moet staken,
of waarbij de betrouwbaarheid van de pil verminderd kan zijn. U mag dan geen geslachtsgemeenschap
hebben of u moet aanvullend een niet-hormonale anticonceptiemethode gebruiken. In het algemeen is
een condoom of een andere niet-hormonale anticonceptiemethode geschikt. Gebruik geen
temperatuurmethode of periodieke onthouding. Deze methoden kunnen onbetrouwbaar zijn doordat de
pil invloed heeft op de maandelijkse veranderingen van lichaamstemperatuur en van het slijm in de
baarmoederhals.


De pil, en dus ook Minulet, biedt geen bescherming tegen infectie met het HIV virus (AIDS) en
ook niet tegen andere seksueel overdraagbare aandoeningen.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?


U mag dit middel niet gebruiken als u een van de hieronder vermelde aandoeningen heeft. Als u een of
meer van de hieronder vermelde aandoeningen heeft, vertel dit dan aan uw arts. Uw arts zal met u
bespreken welke andere vorm van anticonceptie geschikter is voor u.

 • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 • U heeft een bloedstolsel in een bloedvat van de benen (diepe veneuze trombose, DVT), de longen (longembolie, PE) of een ander orgaan, of u heeft dit in het verleden gehad
 • U weet dat u een stoornis heeft die uw bloedstolling beïnvloedt – bijvoorbeeld proteïne Cdeficiëntie, proteïne S-deficiëntie, antitrombine-III-deficiëntie, factor V-Leiden of antistoffen tegen fosfolipiden
 • U moet worden geopereerd of u bent gedurende lange tijd niet op de been (zie rubriek Bloedstolsels (trombose))
 • U heeft ooit een hartaanval of beroerte gehad
 • U heeft angina pectoris (een aandoening die hevige pijn in de borst veroorzaakt en een eerste verschijnsel van een hartaanval kan zijn) of een transiënte ischemische aanval (TIA – voorbijgaande symptomen van een beroerte), of u heeft dit ooit gehad
 • U heeft een van de volgende ziektes, die het risico op een bloedstolsel in uw slagaders kunnen verhogen:
 • – ernstige diabetes met beschadiging van bloedvaten
 • – ernstig verhoogde bloeddruk
 • – een ernstig verhoogd vetgehalte in uw bloed (cholesterol of triglyceriden)
 • – een aandoening die hyperhomocysteïnemie wordt genoemd
 • U heeft een type migraine dat “migraine met aura” wordt genoemd, of u heeft dit gehad
 • Als u een ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis) heeft (of ooit heeft gehad)
 • Als u een ernstige leveraandoening heeft of heeft gehad en de werking van uw lever nog niet normaal is
 • Als u levertumoren (goed- of kwaadaardig) heeft of heeft gehad
 • Als u borstkanker of kanker aan de geslachtsorganen heeft, of in het verleden heeft gehad of
 • als er een vermoeden is dat u dat heeft
 • Als u bloedverlies uit de vagina hebt en de oorzaak niet duidelijk is

Gebruik Minulet niet als u hepatitis C heeft en hiervoor geneesmiddelen met
obitasvir/paritaprevir/ritonavir en dasabuvir gebruikt (zie ook rubriek 2 “Gebruikt u nog andere
gneesmiddelen?”)

Mocht één van de genoemde situaties ontstaan terwijl u Minulet al gebruikt, dan moet u onmiddellijk
stoppen en contact opnemen met uw arts. Gebruik in de tussentijd een andere, niet-hormonale methode
van anticonceptie. Zie ook “Algemene opmerkingen”.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Wanneer moet u contact opnemen met uw arts?
Roep spoedeisende medische hulp in

 • als u mogelijke klachten of symptomen van een bloedstolsel bemerkt, die kunnen
  betekenen dat u lijdt aan een bloedstolsel in uw been (d.w.z. diepe veneuze trombose),
  een bloedstolsel in uw long (d.w.z. longembolie), een hartaanval of een beroerte (zie
  hieronder de rubriek ‘Bloedstolsels (trombose)’.
 • Ga voor een beschrijving van de klachten of symptomen van deze ernstige bijwerkingen naar
  “Hoe herken ik een bloedstolsel”.

Vertel het uw arts, als een van de volgende situaties op u van toepassing is.


Als de aandoening ontstaat, of verergert, terwijl u Minulet gebruikt, moet u dit ook aan uw arts
vertellen.

 • U heeft de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa (chronische inflammatoire darmziekte)
 • U heeft systemische lupus erythematosus (SLE – een ziekte die uw natuurlijke afweersysteem aantast)
 • U heeft hemolytisch-uremisch syndroom (HUS – een stoornis van de bloedstolling die nierfalen veroorzaakt)
 • U heeft sikkelcelanemie (een erfelijke ziekte van de rode bloedcellen)
 • U heeft verhoogde vetgehaltes in uw bloed (hypertriglyceridemie), of deze aandoening komt in uw familie voor of is in uw familie voorgekomen. Hypertriglyceridemie is in verband gebracht met een hoger risico om pancreatitis (een ontsteking van de alvleesklier) te krijgen
 • U moet worden geopereerd of u bent gedurende lange tijd niet op de been (zie Bloedstolsels (trombose) in rubriek 2)
 • Als u onlangs bevallen bent, heeft u een verhoogd risico op het krijgen van bloedstolsels. Vraag uw arts hoe snel na de bevalling u kunt beginnen met het gebruik van Minulet
 • U heeft een ontsteking in de aders vlak onder de huid (oppervlakkige tromboflebitis)
 • U heeft spataderen
 • U heeft een aandoening van de lever of van de galblaas
 • U heeft in het verleden een galprobleem gehad tijdens een behandeling met een anticonceptiepil of tijdens een zwangerschap
 • U heeft chloasma of u hebt ooit chloasma gehad (geel-bruine pigmentvlekken, zogenaamde
 • ‘zwangerschapsvlekken’, vooral in het gezicht); als dit het geval is, is het verstandig om directe
 • blootstelling aan zonlicht of ultraviolet licht te vermijden
 • U lijdt aan een overgevoeligheidsreactie (angio-oedeem), vooral als deze erfelijk is
 • U bent ernstig depressief (neerslachtig).

Psychische stoornissen
Sommige vrouwen die hormonale anticonceptiemiddelen waaronder Minulet gebruiken, hebben
melding gemaakt van depressie of neerslachtigheid. Depressie kan ernstig zijn en kan soms tot
zelfmoordgedachten leiden. Als u stemmingswisselingen en symptomen van depressie ervaart, neem
dan zo snel mogelijk contact op met uw arts voor verder medisch advies.

De pil en kanker
Bij vrouwen die de pil gebruiken wordt iets vaker borstkanker geconstateerd dan bij niet-gebruiksters
van dezelfde leeftijd. Tien jaar na het stoppen met de pil is er geen verschil meer. Het is niet bekend of
dit verschil wordt veroorzaakt door de pil. Het kan ook komen omdat gebruiksters grondiger en vaker
worden onderzocht, zodat de borstkanker eerder wordt ontdekt. Hoe eerder de kanker wordt ontdekt,
hoe beter de resultaten van de behandeling.


In zeldzame gevallen zijn bij gebruiksters goedaardige levertumoren gevonden en in nog zeldzamere
gevallen kwaadaardige levertumoren. Soms hebben deze tumoren geleid tot een levensbedreigende
inwendige bloeding. Mocht u plotseling last krijgen van hevige buikpijn, dan moet u onmiddellijk
contact opnemen met uw arts.

Bij vrouwen die de pil gedurende langere tijd hebben gebruikt is iets vaker baarmoederhals-kanker
geconstateerd. Dit hoeft echter niet door de pil te komen maar kan te maken hebben met seksueel
gedrag en andere factoren zoals het HPV virus (humaan papilloma virus). Bij ongewoon bloedverlies
uit de vagina, waarvan de oorzaak niet is vastgesteld, moet u contact opnemen met uw arts.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?


Gebruikt u naast Minulet nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de
mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Dat geldt ook voor
geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. Vertel dat dan uw arts of apotheker.


Sommige geneesmiddelen kunnen de bescherming van Minulet tegen zwangerschap verminderen of
kunnen onverwacht bloedverlies veroorzaken. Het gaat hierbij om onder andere geneesmiddelen voor
de behandeling van:

 • epilepsie (bijvoorbeeld primidon, fenytoïne, barbituraten, carbamazepine, oxcarbamazepine,
  felbamaat en topiramaat);
 • tuberculose (bijvoorbeeld rifampicine);
 • HIV-virusinfecties (bijvoorbeeld ritonavir, nevirapine) en verder ook antibiotica (bijvoorbeeld
  griseofulvine) voor de behandeling van sommige andere infecties
 • het kruidenmiddel sint-janskruid (Hypericum perforatum).

Combinatie anticonceptiepillen kunnen ook de werking van andere medicijnen, die gelijktijdig
gebruikt worden, beïnvloeden. Bijvoorbeeld medicijnen die ciclosporine bevatten of het antiepileptiemiddel lamotrigine

Troleandomycine kan een verhoogd risico geven op de galstuwing tijdens pilgebruik.


Vertel aan iedere andere arts die u een geneesmiddel voorschrijft (of aan de apotheker) dat u Minulet
gebruikt. Zij kunnen u dan vertellen of het nodig is een extra niet-hormonaal voorbehoedsmiddel te
gebruiken en ook hoe lang u dat dan moet gebruiken.

Gebruik Minulet niet als u hepatitis C heeft en hiervoor geneesmiddelen met ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir en dasabuvir gebruikt, omdat dit een verhoging van een leverenzym (ALAT,
leverfunctiebloedtest) kan veroorzaken. Uw arts zal u een ander anticonceptiemiddel voorschrijven
voordat u begint met deze behandeling. Minulet kan ongeveer 2 weken na afloop van deze
behandeling weer worden gestart. Zie rubriek 2 “Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?”

Laboratoriumonderzoeken
Orale anticonceptiepillen kunnen de resultaten van bepaalde laboratoriumonderzoeken beïnvloeden.
Vertel uw arts dat u Minulet gebruikt als u een bloedonderzoek moet ondergaan.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Minulet kan samen met voedsel of drank worden ingenomen.


Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Als u zwanger bent, of denkt
dat u zwanger zou kunnen zijn mag u Minulet niet gebruiken. Als u zwanger wilt raken, kunt u met
Minulet stoppen wanneer u maar wilt (zie “Als u stopt met het gebruik van dit middel”).
Anticonceptiepillen kunnen invloed hebben op de moedermelk, de hoeveelheid kan afnemen en de
samenstelling kan veranderen. Kleine hoeveelheden anticonceptieve hormonen en/of metabolieten
(hun afbraakproducten), die nadelig zijn voor de zuigeling, kunnen in de moedermelk komen.
Het gebruik van Minulet wordt in het algemeen niet aangeraden zolang een vrouw borstvoeding geeft.
Als u de pil toch wilt gebruiken terwijl u nog borstvoeding geeft, kunt u het beste contact opnemen
met uw arts.


Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Combinatie anticonceptiepillen hebben geen invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om
machines te bedienen.


Minulet bevat lactose en sucrose.
Dit middel bevat lactose en sucrose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet
verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Dit vind je ook leuk

Laat een bericht achter