Bijsluiter anticonceptiepil: Mercilon

door Redactie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker
Mercilon, tabletten
desogestrel, ethinylestradiol

Belangrijke dingen die u moet weten over gecombineerde hormonale anticonceptiva:

 • Deze middelen vormen een van de meest betrouwbare omkeerbare anticonceptiemethoden, mits correct gebruikt.
 • Ze geven een iets hoger risico op het ontstaan van een bloedstolsel (trombose) in de aders en slagaders, vooral in het eerste jaar dat u een gecombineerd hormonaal anticonceptivum gebruikt of als u na een onderbreking van 4 weken of langer weer begint met het gebruik van een gecombineerd hormonaal anticonceptivum.
 • Let goed op en neem contact op met uw arts als u denkt dat u mogelijk verschijnselen van een bloedstolsel heeft (zie rubriek 2 ‘Bloedstolsels (trombose)’).

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u.

 • Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
 • Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
 • Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
 • Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
 • niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

 1. Wat is Mercilon en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
 2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
 3. Hoe neemt u dit middel in?
 4. Mogelijke bijwerkingen
 5. Hoe bewaart u dit middel?
 6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Wat is Mercilon en waarvoor wordt dit middel gebruikt?


Samenstelling en type pil
Mercilon is een gecombineerde orale anticonceptiepil (de ‘combinatiepil’). Elke tablet bevat een
kleine hoeveelheid van twee verschillende vrouwelijke hormonen, namelijk desogestrel (een hormoon
met progesteron-achtige werking) en ethinylestradiol (een hormoon met oestrogene werking).
Vanwege de kleine hoeveelheid hormonen, wordt Mercilon beschouwd als een laaggedoseerd
anticonceptivum. Omdat beide hormonen in alle tabletten in de strip in dezelfde hoeveelheid
gecombineerd zijn, wordt het een éénfase-combinatiepil genoemd.


Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
Mercilon wordt gebruikt om zwangerschap te voorkomen.
Als Mercilon correct wordt ingenomen (zonder dat tabletten worden vergeten) is de kans om zwanger
te worden zeer klein.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?


Algemene opmerkingen
Lees voordat u begint met het gebruik van Mercilon de informatie over bloedstolsels (trombose) in
rubriek 2. Het is vooral belangrijk dat u leest wat de verschijnselen zijn van een bloedstolsel – zie
rubriek 2 ‘Bloedstolsels (trombose)’.
In deze bijsluiter worden enkele situaties beschreven waarin u moet stoppen met het gebruik van de pil
of waarin de betrouwbaarheid van de pil verminderd kan zijn. In dergelijke situaties moet u zich
onthouden van seksuele gemeenschap of een aanvullend voorbehoedsmiddel zonder hormonen
gebruiken, bijvoorbeeld een condoom of ander barrièrevoorbehoedsmiddel. Maak geen gebruik van de
kalender- of temperatuurmethode. Deze methoden kunnen onbetrouwbaar zijn omdat de pil invloed
heeft op de normale veranderingen van de lichaamstemperatuur en het baarmoederslijmvlies tijdens de
menstruatiecyclus.

Mercilon biedt net als andere hormonale anticonceptiemiddelen geen bescherming tegen een
hiv-infectie (aids) of andere seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s).

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U mag dit middel niet gebruiken als u een van de hieronder vermelde aandoeningen heeft. Als u een van de hieronder vermelde aandoeningen heeft, vertel dit dan aan uw arts. Uw arts zal met u bespreken welke andere vorm van anticonceptie geschikter is voor u. Zie ook de rubriek ‘Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?’.
 • U heeft een bloedstolsel in een bloedvat van de benen (diepe veneuze trombose, DVT), de longen (longembolie) of een ander orgaan, of u heeft dit in het verleden gehad.
 • U weet dat u een stoornis heeft van uw bloedstolling – bijvoorbeeld proteïne C-deficiëntie, proteïne S-deficiëntie, antitrombine-III-deficiëntie, factor V-Leiden of antistoffen tegen fosfolipiden.
 • U moet worden geopereerd of u bent gedurende lange tijd niet op de been (zie rubriek ‘Bloedstolsels (trombose)’)
 • U heeft ooit een hartaanval of een beroerte gehad.
 • U heeft angina pectoris (een aandoening die hevige pijn in de borst veroorzaakt en een eerste verschijnsel van een hartaanval kan zijn) of een ‘transient ischaemic attack’ (TIA, voorbijgaande verschijnselen van een beroerte) of u heeft dit ooit gehad.
 • U heeft een van de volgende ziektes, die het risico op een bloedstolsel in uw slagaders kunnen verhogen:
 • ernstige diabetes met beschadiging van bloedvaten
 • ernstig verhoogde bloeddruk
 • een ernstig verhoogd vetgehalte in uw bloed (cholesterol of triglyceriden)
 • een aandoening die hyperhomocysteïnemie wordt genoemd
  U heeft een type migraine dat ‘migraine met aura’ wordt genoemd (of heeft dit ooit gehad).
  U heeft pancreatitis (een ontsteking van de alvleesklier) of heeft dit gehad, gecombineerd met
  een hoog vetgehalte in uw bloed.
  U heeft geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen) of een ernstige leveraandoening.
  U heeft een vorm van kanker of heeft dit gehad die gevoelig kan zijn voor geslachtshormonen
  (zoals borstkanker of kanker van de geslachtsorganen).
  U heeft leverkanker of heeft dit gehad.
  U heeft ongewone bloedingen uit de vagina waarvan de oorzaak niet is vastgesteld.
  U heeft een abnormale verdikking van het baarmoederslijmvlies.
  U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in
  rubriek 6.

Mocht een van de genoemde situaties ontstaan terwijl u Mercilon al gebruikt, dan moet u onmiddellijk
stoppen met het gebruik en contact opnemen met uw arts. Gebruik in de tussentijd een andere, niethormonale methode van anticonceptie. Zie ook ‘Algemene opmerkingen’ aan het begin van rubriek 2.


Gebruik Mercilon niet als u hepatitis C heeft en hiervoor geneesmiddelen met
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir en dasabuvir gebruikt (zie ook rubriek 2 ‘Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?’)

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Wanneer moet u contact opnemen met uw arts?


Roep spoedeisende medische hulp in
als u mogelijke klachten of verschijnselen van een bloedstolsel bemerkt, die kunnen betekenen
dat u lijdt aan een bloedstolsel in uw been (d.w.z. diepe veneuze trombose), een bloedstolsel in
uw long (d.w.z. longembolie), een hartaanval of een beroerte (zie hieronder de rubriek
‘bloedstolsels (trombose)’).Ga voor een beschrijving van de klachten of verschijnselen van deze ernstige bijwerkingen naar ‘Hoe herkent u een bloedstolsel?’.


Vertel het uw arts, als een van de volgende situaties op u van toepassing is.
Als de aandoening ontstaat of verergert, terwijl u Mercilon gebruikt, moet u dit ook aan uw arts
vertellen
U rookt.
U heeft suikerziekte.
U bent veel te zwaar.
U heeft een verhoogde bloeddruk.
U heeft een aandoening van de hartkleppen of een bepaalde hartritmestoornis.
U heeft een ontsteking in de aders vlak onder de huid (oppervlakkige tromboflebitis).
U heeft spataderen.
Iemand in uw directe familie heeft ooit trombose, een hartaanval of een beroerte gehad.
U heeft last van migraine.
U heeft epilepsie.
U heeft verhoogde vetgehaltes in uw bloed (hypertriglyceridemie), of deze aandoening komt in
uw familie voor of is in uw familie voorgekomen. Hypertriglyceridemie is in verband gebracht
met een hoger risico om pancreatitis (een ontsteking van de alvleesklier) te krijgen.
U moet worden geopereerd of u bent gedurende lange tijd niet op de been (zie ‘Bloedstolsels
(trombose)’ in rubriek 2).
Als u onlangs bevallen bent, heeft u een verhoogd risico op het krijgen van bloedstolsels. Vraag
uw arts hoe snel na de bevalling u kunt beginnen met het gebruik van Mercilon.
U heeft iemand in uw directe familie die borstkanker heeft gehad.
U heeft een aandoening van de lever of van de galblaas.
U heeft de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa (chronische darmziekte).
U heeft systemische lupus erythematosus (SLE – een ziekte die uw natuurlijke afweersysteem
aantast).
U heeft hemolytisch uremisch syndroom (HUS – een stoornis van de bloedstolling die nierfalen
veroorzaakt).
U heeft sikkelcelanemie (een erfelijke ziekte van de rode bloedcellen).
U heeft een aandoening die voor het eerst optrad of verslechterde tijdens een zwangerschap of
bij eerder gebruik van geslachtshormonen, bijvoorbeeld gehoorverlies, porfyrie (een
bloedaandoening), herpes gestationis (huiduitslag met blaasjes tijdens de zwangerschap),
Sydenham-chorea (een zenuwaandoening waarbij plotselinge bewegingen van het lichaam
optreden) of erfelijk angio-oedeem (een plotseling optredende zwelling van weefsels, vooral in
het gezicht en in de keel).
U heeft chloasma of u heeft ooit chloasma gehad (geel-bruine pigmentvlekken, zogenaamde
‘zwangerschapsvlekken’, vooral in het gezicht); als dit het geval is, is het verstandig om directe
blootstelling aan zonlicht of ultraviolet licht te vermijden.

De pil en kanker
Bij vrouwen die de pil gebruiken wordt iets vaker borstkanker geconstateerd dan bij nietpilgebruiksters van dezelfde leeftijd. Tien jaar na het stoppen met de pil is er geen verschil meer. Het
is niet bekend of dit verschil wordt veroorzaakt door de pil. Het kan ook komen omdat pilgebruiksters
grondiger en vaker worden onderzocht, zodat de borstkanker eerder wordt ontdekt.


In zeldzame gevallen zijn bij pilgebruiksters goedaardige levertumoren gevonden en in nog
zeldzamere gevallen kwaadaardige levertumoren. Soms hebben deze tumoren geleid tot een
levensbedreigende inwendige bloeding. Mocht u plotseling last krijgen van hevige buikpijn, dan moet
u onmiddellijk contact opnemen met uw arts.


Chronische infectie met het humane papillomavirus is de belangrijkste risicofactor voor het krijgen
van baarmoederhalskanker. Bij vrouwen die de pil gedurende langere tijd gebruiken kan de kans op
het krijgen van baarmoederhalskanker licht verhoogd zijn. Het is echter niet duidelijk of dit wordt
veroorzaakt door de pil, of dat het te maken heeft met seksueel gedrag en andere factoren (zoals betere
controle van de baarmoederhals)

Psychische stoornissen
Sommige vrouwen die hormonale anticonceptiemiddelen waaronder Mercilon gebruiken, hebben
melding gemaakt van depressie of neerslachtigheid. Depressie kan ernstig zijn en kan soms tot
zelfmoordgedachten leiden. Als u stemmingswisselingen en verschijnselen van depressie ervaart,
neem dan zo snel mogelijk contact op met uw arts voor verder medisch advies.


Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Mercilon nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de
mogelijkheid datu in de nabije toekomst andere geneesmiddelen of kruidenmiddelen gaat gebruiken?
Vertel dat dan uw arts, apotheker of verloskundige. Dit geldt ook voor middelen die u zonder recept
kunt verkrijgen. Vertel ook aan iedere andere arts of tandarts (of apotheker) die u een ander
geneesmiddel voorschrijft dat u Marvelon gebruikt. Zij kunnen u dan vertellen of het nodig is een
extra niet-hormonaal voorbehoedsmiddel (bijvoorbeeld een condoom) te gebruiken en ook hoelang u
dat dan moet gebruiken of dat het gebruik van een ander geneesmiddel dat u nodig heeft, moet
veranderen.
Gebruik Mercilon niet als u hepatitis C heeft en hiervoor geneesmiddelen met
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir en dasabuvir gebruikt, omdat dit een verhoging van een leverenzym
(ALAT, een leverfunctiebloedtest) kan veroorzaken. Uw arts zal een ander anticonceptiemiddel
voorschrijven voordat u begint met deze behandeling. Mercilon kan ongeveer 2 weken na afloop van
deze behandeling weer worden gestart. Zie rubriek 2 ‘Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?’).

Sommige geneesmiddelen

 • kunnen een invloed hebben op de bloedspiegels van Mercilon
 • kunnen Mercilon minder effectief maken om zwangerschap te voorkomen
 • kunnen onverwachte bloedingen veroorzaken.

Hiertoe behoren onder andere geneesmiddelen voor de behandeling van:

 • epilepsie (bijvoorbeeld primidon, fenytoïne, fenobarbital, carbamazepine, oxcarbazepine, topiramaat, felbamaat)
 • tuberculose (bijvoorbeeld rifampicine, rifabutine)
 • hiv-infectie (bijvoorbeeld ritonavir, nelfinavir, nevirapine, efavirenz)
 • hepatitis C-virusinfectie (bijvoorbeeld boceprevir, telaprevir)
 • andere infecties (bijvoorbeeld griseofulvine)
 • hoge bloeddruk in de bloedvaten van de longen (bosentan)
 • depressieve stemming (het kruidenmiddel sint-janskruid).

Als u geneesmiddelen of kruidenmiddelen gebruikt die Mercilon minder effectief kunnen maken, moet
u ook een barrière-anticonceptiemethode gebruiken. Omdat het effect van een ander geneesmiddel op
Mercilon tot 28 dagen na het stoppen van dat geneesmiddel kan voortduren, moet u die extra
barrière-anticonceptiemethode gedurende die tijd blijven gebruiken.


Mercilon kan de werking van andere geneesmiddelen beïnvloeden, bijvoorbeeld:.

 • geneesmiddelen die ciclosporine bevatten
 • het anti-epileptische middel lamotrigine (dit kan leiden tot een verhoogd aantal aanvallen)

Laboratoriumonderzoeken
Als er bloedonderzoek bij u moet worden gedaan, vertel dan uw arts of het laboratoriumpersoneel dat
u de pil gebruikt. Hormonale anticonceptiemiddelen kunnen namelijk de uitslagen van sommige
onderzoeken beïnvloeden.

Zwangerschap en borstvoeding
Zwangerschap
Als u zwanger bent, of denkt dat u zwanger zou kunnen zijn mag u Mercilon niet gebruiken. Als u
vermoedt dat u zwanger bent terwijl u Mercilon gebruikt, neem dan zo snel mogelijk contact op met
uw arts.


Borstvoeding
Het gebruik van Mercilon wordt in het algemeen niet aangeraden zolang een vrouw borstvoeding
geeft. Als u de pil toch wilt gebruiken terwijl u nog borstvoeding geeft, kunt u het beste contact
opnemen met uw arts.


Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er zijn geen aanwijzingen dat de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken beïnvloed
worden.

Mercilon bevat lactose
Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts
voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar
Er is geen klinische informatie over de werkzaamheid en veiligheid bij jongeren onder de 18 jaar

Dit vind je ook leuk

Laat een bericht achter