Bijsluiter anticonceptiepil: Marvelon

door Redactie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker
Marvelon, tabletten voor oraal gebruik
desogestrel, ethinylestradiol


Belangrijke dingen die u moet weten over gecombineerde hormonale anticonceptieve middelen:

 • Deze middelen vormen een van de meest betrouwbare omkeerbare anticonceptiemethoden, mits correct gebruikt.
 • Ze geven een iets hoger risico op het ontstaan van een bloedstolsel (trombose) in de aders en slagaders, vooral in het eerste jaar dat u een gecombineerd hormonaal anticonceptiemiddel gebruikt of als u na een onderbreking van 4 weken of langer weer begint met het gebruik van een gecombineerd hormonaal anticonceptivum.
 • Let goed op en neem contact op met uw arts als u denkt dat u mogelijk verschijnselen van een bloedstolsel heeft (zie rubriek 2 ‘Bloedstolsels (trombose)’).


Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke
informatie in voor u

 • Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
 • Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
 • Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
 • schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
 • Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in
 • deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
 • Inhoud van deze bijsluiter
 1. Wat is Marvelon en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
 2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
 3. Hoe neemt u dit middel in?
 4. Mogelijke bijwerkingen
 5. Hoe bewaart u dit middel?
 6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Wat is Marvelon en waarvoor wordt dit middel gebruikt?


Samenstelling en type pil
Marvelon is een gecombineerde orale anticonceptiepil (de ‘combinatiepil’). Elke tablet bevat een kleine
hoeveelheid van twee verschillende vrouwelijke hormonen, namelijk desogestrel (een hormoon met
progesteron-achtige werking) en ethinylestradiol (een hormoon met oestrogene werking). Vanwege de kleine
hoeveelheid hormonen, wordt Marvelon beschouwd als een laaggedoseerd anticonceptivum. Omdat beide
hormonen in alle tabletten in de strip in dezelfde hoeveelheid gecombineerd zijn, wordt het een éénfasecombinatiepil genoemd.

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
Marvelon wordt gebruikt om zwangerschap te voorkomen.
Als Marvelon correct wordt ingenomen (zonder dat tabletten worden vergeten) is de kans om zwanger te
worden zeer klein.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Algemene opmerkingen
Lees voordat u begint met het gebruik van Marvelon de informatie over bloedstolsels (trombose) in
rubriek 2. Het is vooral belangrijk dat u leest wat de verschijnselen zijn van een bloedstolsel – zie rubriek 2
‘Bloedstolsels (trombose)’.


In deze bijsluiter worden enkele situaties beschreven waarin u moet stoppen met het gebruik van de pil of
waarin de betrouwbaarheid van de pil verminderd kan zijn. In dergelijke situaties moet u zich onthouden van
seksuele gemeenschap of een aanvullend voorbehoedsmiddel zonder hormonen gebruiken, bijvoorbeeld een
condoom of ander barrièrevoorbehoedsmiddel. Maak geen gebruik van de kalender- of temperatuurmethode.
Deze methoden kunnen onbetrouwbaar zijn omdat de pil invloed heeft op de normale veranderingen van de
lichaamstemperatuur en het baarmoederslijmvlies tijdens de menstruatiecyclus.

Marvelon biedt net als andere hormonale anticonceptiemiddelen geen bescherming tegen een hivinfectie (aids) of andere seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s).

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?


U mag dit middel niet gebruiken als u een van de hieronder vermelde aandoeningen heeft. Als u een van de
hieronder vermelde aandoeningen heeft, vertel dit dan aan uw arts. Uw arts zal met u bespreken welke
andere vorm van anticonceptie geschikter is voor u. Zie ook de rubriek ‘Wanneer moet u extra voorzichtig
zijn met dit middel?’.

 • U heeft een bloedstolsel in een bloedvat van de benen (diepe veneuze trombose, DVT), de longen (longembolie) of een ander orgaan, of u heeft dit in het verleden gehad.
 • U weet dat u een stoornis heeft van uw bloedstolling – bijvoorbeeld proteïne C-deficiëntie, proteïne Sdeficiëntie, antitrombine-III-deficiëntie, factor V-Leiden of antistoffen tegen fosfolipiden.
 • U moet worden geopereerd of u bent gedurende lange tijd niet op de been (zie rubriek ‘Bloedstolsels (trombose)’).
 • U heeft ooit een hartaanval of een beroerte gehad.
 • U heeft angina pectoris (een aandoening die hevige pijn in de borst veroorzaakt en een eerste verschijnsel van een hartaanval kan zijn) of een ‘transient ischaemic attack’ (TIA: voorbijgaande verschijnselen van een beroerte), of u heeft dit ooit gehad.
 • U heeft een van de volgende ziektes, die het risico op een bloedstolsel in uw slagaders kunnenverhogen:
 • ernstige diabetes met beschadiging van bloedvaten
 • ernstig verhoogde bloeddruk
 • een ernstig verhoogd vetgehalte in uw bloed (cholesterol of triglyceriden)
 • een aandoening die hyperhomocysteïnemie wordt genoemd
  U heeft een type migraine dat ‘migraine met aura’ wordt genoemd (of heeft dit ooit gehad).
  U heeft pancreatitis (een ontsteking van de alvleesklier) of heeft dit gehad, gecombineerd met een
  hoog vetgehalte in uw bloed.
  U heeft geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen) of een ernstige leveraandoening of heeft dit
  gehad, en de uitslagen van leverfunctietests zijn nog niet normaal.
  U heeft een vorm van kanker of heeft dit gehad die gevoelig kan zijn voor geslachtshormonen (zoals
  borstkanker of kanker van de geslachtsorganen).
  U heeft leverkanker of heeft dit gehad.
  U heeft ongewone bloedingen uit de vagina waarvan de oorzaak niet is vastgesteld.
  U heeft een abnormale verdikking van het baarmoederslijmvlies.
  U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

Mocht een van de genoemde situaties ontstaan terwijl u Marvelon al gebruikt, dan moet u onmiddellijk
stoppen met het gebruik en contact opnemen met uw arts. Gebruik in de tussentijd een andere, niethormonale methode van anticonceptie. Zie ook ‘Algemene opmerkingen’ aan het begin van rubriek 2


Gebruik Marvelon niet als u hepatitis C heeft en hiervoor geneesmiddelen met
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir en dasabuvir gebruikt (zie ook rubriek 2 ‘Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?’).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?


Wanneer moet u contact opnemen met uw arts?
Roep spoedeisende medische hulp in

 • als u mogelijke klachten of verschijnselen van een bloedstolsel bemerkt, die kunnen betekenen dat u lijdt aan een bloedstolsel in uw been (d.w.z. diepe veneuze trombose), een bloedstolsel in uw long (d.w.z. longembolie), een hartaanval of een beroerte (zie hieronder de rubriek ‘Bloedstolsels (trombose)’).
 • Ga voor een beschrijving van de klachten of verschijnselen van deze ernstige bijwerkingen naar ‘Hoe herkent u een bloedstolsel?’.

Vertel het uw arts, als een van de volgende situaties op u van toepassing is.
Als de aandoening ontstaat, of verergert, terwijl u Marvelon gebruikt, moet u dit ook aan uw arts vertellen.

 • U rookt.
 • U heeft suikerziekte.
 • U bent veel te zwaar.
 • U heeft een verhoogde bloeddruk.
 • U heeft een aandoening van de hartkleppen of een bepaalde hartritmestoornis.
 • U heeft een ontsteking in de aders vlak onder de huid (oppervlakkige tromboflebitis).
 • U heeft spataderen.
 • Iemand in uw directe familie heeft ooit trombose, een hartaanval of een beroerte gehad.
 • U heeft last van migraine.
 • U heeft epilepsie.
 • U heeft verhoogde vetgehaltes in uw bloed (hypertriglyceridemie), of deze aandoening komt in uw familie voor of is in uw familie voorgekomen. Hypertriglyceridemie is in verband gebracht met een hoger risico om pancreatitis (een ontsteking van de alvleesklier) te krijgen.
 • U moet worden geopereerd of u bent gedurende lange tijd niet op de been (zie ‘Bloedstolsels (trombose)’ in rubriek 2).
 • Als u onlangs bevallen bent, heeft u een verhoogd risico op het krijgen van bloedstolsels. Vraag uw arts hoe snel na de bevalling u kunt beginnen met het gebruik van Marvelon.
 • U heeft iemand in uw directe familie die borstkanker heeft gehad.
 • U heeft een aandoening van de lever of van de galblaas.
 • U heeft de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa (chronische darmziekte).
 • U heeft systemische lupus erythematosus (SLE – een ziekte die uw natuurlijke afweersysteem aantast).
 • U heeft hemolytisch-uremisch syndroom (HUS – een stoornis van de bloedstolling die nierfalen veroorzaakt).
 • U heeft sikkelcelanemie (een erfelijke ziekte van de rode bloedcellen).
 • U heeft een aandoening die voor het eerst optrad of verslechterde tijdens een zwangerschap of bij eerder gebruik van geslachtshormonen, bijvoorbeeld gehoorverlies, porfyrie (een bloedaandoening), herpes gestationis (huiduitslag met blaasjes tijdens de zwangerschap), Sydenham-chorea (een zenuwaandoening waarbij plotselinge bewegingen van het lichaam optreden), erfelijk angio-oedeem (een plotseling optredende zwelling van weefsels, vooral in het gezicht en in de keel).
 • U heeft chloasma of u heeft ooit chloasma gehad (geel-bruine pigmentvlekken, zogenaamde ‘zwangerschapsvlekken’, vooral in het gezicht); als dit het geval is, is het verstandig om directe blootstelling aan zonlicht of ultraviolet licht te vermijden

De pil en kanker


Bij vrouwen die de pil gebruiken wordt iets vaker borstkanker geconstateerd dan bij niet-pilgebruiksters van
dezelfde leeftijd. Tien jaar na het stoppen met de pil is er geen verschil meer. Het is niet bekend of dit
verschil wordt veroorzaakt door de pil. Het kan ook komen omdat pilgebruiksters grondiger en vaker worden
onderzocht, zodat de borstkanker eerder wordt ontdekt.


In zeldzame gevallen zijn bij pilgebruiksters goedaardige levertumoren gevonden en in nog zeldzamere
gevallen kwaadaardige levertumoren. Soms hebben deze tumoren geleid tot een levensbedreigende
inwendige bloeding. Mocht u plotseling last krijgen van hevige buikpijn, dan moet u onmiddellijk contact
opnemen met uw arts.


Chronische infectie met het humaan papillomavirus is de belangrijkste risicofactor voor het krijgen van
baarmoederhalskanker. Bij vrouwen die de pil gedurende langere tijd gebruiken kan de kans op het krijgen
van baarmoederhalskanker licht verhoogd zijn. Het is echter niet duidelijk of dit wordt veroorzaakt door de
pil, of dat het te maken heeft met seksueel gedrag en andere factoren (zoals betere controle van de
baarmoederhals).


Psychische stoornissen


Sommige vrouwen die hormonale anticonceptiemiddelen waaronder Marvelon gebruiken, hebben melding
gemaakt van depressie of neerslachtigheid. Depressie kan ernstig zijn en kan soms tot zelfmoordgedachten
leiden. Als u stemmingswisselingen en verschijnselen van depressie ervaart, neem dan zo snel mogelijk
contact op met uw arts voor verder medisch advies.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?


Gebruikt u naast Marvelon nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de
mogelijkheid datu in de nabije toekomst andere geneesmiddelen of kruidenmiddelen gaat gebruiken? Vertel
dat dan uw arts, apotheker of verloskundige. Dit geldt ook voor middelen die u zonder recept kunt
verkrijgen. Vertel ook aan iedere andere arts of tandarts (of apotheker) die u een ander geneesmiddel
voorschrijft dat u Marvelon gebruikt. Zij kunnen u dan vertellen of het nodig is een extra niet-hormonaal
voorbehoedsmiddel (bijvoorbeeld een condoom) te gebruiken en ook hoelang u dat dan moet gebruiken of
dat het gebruik van een ander geneesmiddel dat u nodig heeft, moet veranderen.
Gebruik Marvelon niet als u hepatitis C heeft en hiervoor geneesmiddelen met
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir en dasabuvir gebruikt, omdat dit een verhoging van een leverenzym
(ALAT, een leverfunctiebloedtest) kan veroorzaken.Uw arts zal een ander anticonceptiemiddel voorschrijven
voordat u begint met deze behandeling . Marvelon kan ongeveer 2 weken na afloop van deze behandeling
weer worden gestart. Zie rubriek 2 ‘Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?’).

Sommige geneesmiddelen

 • kunnen een invloed hebben op de bloedspiegels van Marvelon
 • kunnen Marvelon minder effectief maken om zwangerschap te voorkomen
 • kunnen onverwachte bloedingen veroorzaken.

Hiertoe behoren onder andere geneesmiddelen voor de behandeling van:

 • epilepsie (bijvoorbeeld primidon, fenytoïne, fenobarbital, carbamazepine, oxcarbazepine, topiramaat, felbamaat)
 • tuberculose (bijvoorbeeld rifampicine, rifabutine)
 • hiv-infectie (bijvoorbeeld ritonavir, nelfinavir, nevirapine, efavirenz)
 • hepatitis C-virusinfectie (bijvoorbeeld boceprevir, telaprevir)
 • andere infecties (bijvoorbeeld griseofulvine)
 • hoge bloeddruk in de bloedvaten van de longen (bosentan)
 • depressieve stemming (het kruidenmiddel sint-janskruid).

Als u geneesmiddelen of kruidenmiddelen gebruikt die Marvelon minder effectief kunnen maken, moet u
ook een barrière-anticonceptiemethode gebruiken. Omdat het effect van een ander geneesmiddel op
Marvelon tot 28 dagen na het stoppen van dat geneesmiddel kan voortduren, moet u die extra
barrière-anticonceptiemethode gedurende die tijd blijven gebruiken.

Marvelon kan de werking van andere geneesmiddelen beïnvloeden, bijvoorbeeld:

 • geneesmiddelen die ciclosporine bevatten
 • het anti-epileptische middel lamotrigine (dit kan leiden tot een verhoogd aantal aanvallen).

Laboratoriumonderzoeken


Als er bloedonderzoek bij u moet worden gedaan, vertel dan uw arts of het laboratoriumpersoneel dat u de
pil gebruikt. Hormonale anticonceptiemiddelen kunnen namelijk de uitslagen van sommige onderzoeken
beïnvloeden.

Zwangerschap en borstvoeding
Zwangerschap
Als u zwanger bent, of denkt dat u zwanger zou kunnen zijn mag u Marvelon niet gebruiken. Als u vermoedt
dat u zwanger bent terwijl u Marvelon gebruikt, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw arts

Borstvoeding
Het gebruik van Marvelon wordt in het algemeen niet aangeraden zolang een vrouw borstvoeding geeft. Als
u de pil toch wilt gebruiken terwijl u nog borstvoeding geeft, kunt u het beste contact opnemen met uw arts.


Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er zijn geen aanwijzingen dat de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken beïnvloed
worden.

Marvelon bevat lactose
Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u
dit geneesmiddel inneemt.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar
Er is geen klinische informatie over de werkzaamheid en veiligheid bij jongeren onder de 18 jaar.

Dit vind je ook leuk

Laat een bericht achter