Bijsluiter anticonceptiepil: Lovette

door Redactie

Bijsluiter: informatie voor de gebruikster
Lovette, omhulde tabletten
levonorgestrel en ethinylestradiol

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.

Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.

Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet
in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

 1. Wat is Lovette en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
 2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
 3. Hoe gebruikt u dit middel?
 4. Mogelijke bijwerkingen
 5. Hoe bewaart u dit middel?
 6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Wat is Lovette en waarvoor wordt dit middel gebruikt?


Lovette is een anticonceptiepil die wordt gebruikt om zwangerschap te voorkomen. Elke tablet bevat een
kleine hoeveelheid van twee verschillende vrouwelijke hormonen, namelijk 0,100 mg levonorgestrel (een
hormoon met progesteron-achtige werking) en 0,020 mg ethinylestradiol (een hormoon met oestrogene
werking). Anticonceptiepillen die twee hormonen bevatten worden ‘combinatiepillen’ genoemd. Vanwege
de kleine hoeveelheid hormonen is Lovette een zogenaamde lichte pil. Omdat de beide hormonen in alle
tabletten in de strip in dezelfde hoeveelheid gecombineerd zijn, wordt het een éénfase-combinatiepil
genoemd (‘de combinatiepil’).
Anticonceptiepillen zijn zeer betrouwbaar. Als zij correct worden ingenomen (zonder dat tabletten worden
vergeten) dan is de kans op zwangerschap zeer klein.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Als één van de hieronder genoemde situaties op u van toepassing is. U moet dit aan uw arts vertellen
voordat u met Lovette begint. Uw arts raadt u dan misschien een ander type pil aan of een heel andere
(niet-hormonale) methode van geboorteregeling.

 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 • Als u een bloedstolsel in de bloedvaten in een been (trombose), in de longen (longembolie) of elders
 • heeft of heeft gehad (zie ook onder “De pil en trombose”).
 • Als u een hartaanval of een beroerte heeft of heeft gehad (zie ook onder “De pil en trombose”).
 • Als u een aandoening heeft (of in het verleden ooit heeft gehad) die een voorteken kan zijn voor het
 • krijgen van een hartaanval (bijvoorbeeld angina pectoris, dit uit zich in hevige pijn op de borst) of een
 • beroerte (bijvoorbeeld een lichte beroerte van voorbijgaande aard zonder restverschijnselen).
 • Als u een aandoening heeft die de kans op een bloedstolsel in de slagaderen kan verhogen. Dit geldt
 • voor de volgende aandoeningen:
 • als u suikerziekte heeft waarbij uw bloedvaten zijn aangetast
 • als u sterk verhoogde bloeddruk heeft die niet voldoende reageert op medicatie
 • als u een zeer hoog vetgehalte in het bloed heeft (cholesterol of triglyceriden)
 • Als u een stoornis in de bloedstolling heeft (bijvoorbeeld proteïne-C-deficiëntie).
 • Als u een ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis) heeft (of ooit heeft gehad).
 • Als u een ernstige leveraandoening heeft of heeft gehad en de werking van uw lever nog niet normaal
 • is.
 • Als u levertumoren (goed- of kwaadaardig) heeft of heeft gehad.
 • Als u borstkanker of kanker aan de geslachtsorganen heeft, of in het verleden heeft gehad of als er een
 • vermoeden is dat u dat heeft.
 • Als u bloedverlies uit de vagina heeft en de oorzaak niet duidelijk is.
 • Als u een bepaalde vorm van migraine heeft of heeft gehad.

Gebruik Lovette niet als u hepatitis C heeft en hiervoor geneesmiddelen met
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, dasabuvir, glecaprevir/pibrentasvir en
sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir gebruikt (zie ook rubriek 2 “Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?”)

Mocht één van de genoemde situaties ontstaan terwijl u Lovette al gebruikt, dan moet u onmiddellijk
stoppen en contact opnemen met uw arts. Gebruik in de tussentijd een andere, niet-hormonale methode
van anticonceptie. Zie ook “Algemene opmerkingen”.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Algemene opmerkingen


Voordat u kunt beginnen met het gebruik van Lovette, zal uw arts u een aantal vragen stellen over uw
persoonlijke ziektegeschiedenis en die van uw naaste familieleden. De arts zal ook uw bloeddruk meten
en, afhankelijk van uw persoonlijke situatie, mogelijk ook nog andere onderzoeken doen.


In deze bijsluiter zijn verscheidene situaties beschreven waarbij u het gebruik van de pil moet staken, of
waarbij de betrouwbaarheid van de pil verminderd kan zijn. U mag dan geen geslachtsgemeenschap
hebben of u moet aanvullend een niet-hormonale anticonceptiemethode gebruiken. In het algemeen is een
condoom of een andere niet-hormonale anticonceptiemethode geschikt. Gebruik geen
temperatuurmethode of periodieke onthouding. Deze methoden kunnen onbetrouwbaar zijn doordat de pil
invloed heeft op de maandelijkse veranderingen van lichaamstemperatuur en van het slijm in de
baarmoederhals.


De pil, en dus ook Lovette, biedt geen bescherming tegen infectie met het HIV virus (AIDS) en ook
niet tegen andere seksueel overdraagbare aandoeningen.

In bepaalde situaties kan het nodig zijn dat u tijdens het gebruik van een combinatiepil extra onder
controle blijft. Als een van deze situaties op u van toepassing is, moet u dit aan uw arts vertellen voordat u
met Lovette begint. Dit geldt voor de volgende situaties, uw arts kan u uitleggen om welke risico’s het gaat.

 • U bent wat ouder
 • U rookt (vooral als u ouder bent dan 35 jaar)
 • U heeft suikerziekte
 • U bent veel te zwaar
 • U heeft verhoogde bloeddruk U heeft een aderontsteking gehad (oppervlakkige flebitis)
 • U heeft spataderen Iemand in uw directe familie heeft ooit trombose, een hartaanval of een beroerte gehad
 • U heeft last van migraine
 • U heeft epilepsie
 • Bij uzelf of in uw directe familie komt een verhoogd vetgehalte in het bloed voor (cholesterol of
 • triglyceriden)
 • Iemand in uw familie heeft ooit borstkanker gehad
 • U heeft een aandoening van de hartkleppen of een bepaalde hartritmestoornis, of u heeft dit gehad
 • Bij langdurige immobilisatie, grote chirurgische operaties, elke chirurgische ingreep aan de benen of
 • grote traumata
 • U heeft een aandoening van de lever of van de galblaas
 • U heeft in het verleden een galprobleem gehad tijdens een behandeling met een anticonceptiepil of
 • tijdens een zwangerschap
 • U heeft de ziekte van Crohn (terugkerende, ernstige ontsteking van een deel van de darmen (ziekte van
 • Crohn)) of ulceratieve colitis (terugkerende, ernstige ontsteking van de dikke darm met zweervorming
 • (colitis ulcerosa))
 • U heeft SLE (systemische lupus erythematodes); chronische afweerziekte waarbij het lichaam de eigen
 • cellen aanvalt. Hierbij ontstaan ontstekingen in tal van organen, voornamelijk bij jonge vrouwen
 • U heeft HUS (hemolytisch uremisch syndroom); een bepaalde bloedaandoening die nierbeschadiging
 • veroorzaakt
 • U heeft de bloedaandoening sikkelcelanemie
 • U heeft chloasma of u heeft ooit chloasma gehad (geelbruine pigmentvlekken, zogenaamde
 • ‘zwangerschapsvlekken’, vooral in het gezicht); als dit het geval is, is het verstandig om directe
 • blootstelling aan zonlicht of ultraviolet licht te vermijden
 • U lijdt aan een overgevoeligheidsreactie (angio-oedeem); plotselinge zwelling van de huid en
 • slijmvliezen (bijv. keel of tong), met als gevolg ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag,
 • vaak als allergische reactie (angio-oedeem), vooral als deze erfelijk is
 • U bent ernstig depressief (neerslachtig)
 • U bent pas bevallen of heeft een miskraam gehad in het 2de trimester van de zwangerschap

Wanneer de migraineaanvallen in frequentie of ernst toenemen, kan dat een voorteken zijn voor een
cerebrovasculair accident (beroerte veroorzaakt door een herseninfarct of hersenbloeding
(cerebrovasculair accident, CVA)). Dit kan een reden zijn direct te stoppen met het pilgebruik.


Als de aandoening ontstaat, of verergert, terwijl u Lovette gebruikt, moet u dit ook aan uw arts vertellen.


Neem direct contact op met uw arts als u verschijnselen van angio-oedeem krijgt, zoals een opgezwollen
gezicht, tong en/of keel en/of problemen met slikken of galbulten mogelijk samen met problemen met
ademhalen. Producten die oestrogene hormonen bevatten kunnen mogelijk de verschijnselen van erfelijk
en verworven angio-oedeem veroorzaken of verergeren

Psychische stoornissen:
Sommige vrouwen die hormonale anticonceptiemiddelen, waaronder Lovette, gebruiken, hebben melding
gemaakt van depressie of neerslachtigheid. Depressie kan ernstig zijn en kan soms tot zelfmoordgedachten
leiden. Als u stemmingswisselingen en symptomen van depressie ervaart, neem dan zo snel mogelijk
contact op met uw arts voor verder medisch advies

De pil en kanker


Bij vrouwen die de pil gebruiken wordt iets vaker borstkanker geconstateerd dan bij niet-gebruiksters van
dezelfde leeftijd. Tien jaar na het stoppen met de pil is er geen verschil meer. Het is niet bekend of dit
verschil wordt veroorzaakt door de pil. Het kan ook komen omdat gebruiksters grondiger en vaker worden
onderzocht, zodat de borstkanker eerder wordt ontdekt. Hoe eerder de kanker wordt ontdekt, hoe beter de
resultaten van de behandeling.


In zeldzame gevallen zijn bij gebruiksters goedaardige levertumoren gevonden en in nog zeldzamere
gevallen kwaadaardige levertumoren. Soms hebben deze tumoren geleid tot een levensbedreigende
inwendige bloeding. Mocht u plotseling last krijgen van hevige buikpijn, dan moet u onmiddellijk contact
opnemen met uw arts.

Bij vrouwen die de pil gedurende langere tijd hebben gebruikt is iets vaker baarmoederhals-kanker
geconstateerd. Dit hoeft echter niet door de pil te komen maar kan te maken hebben met seksueel gedrag
en andere factoren zoals het HPV virus (humaan papilloma virus). Bij ongewoon bloedverlies uit de
vagina, waarvan de oorzaak niet is vastgesteld, moet u contact opnemen met uw arts

WANNEER NAAR DE ARTS TIJDENS HET GEBRUIK VAN DE PIL?
Pilcontrole
Uw arts kan u aanraden om regelmatig een afspraak te maken voor een pilcontrole.
Het hangt af van uw persoonlijke situatie hoe vaak u voor controle moet terugkomen
en welk onderzoek dan plaatsvindt.
Zo snel mogelijk contact opnemen met de arts in de volgende gevallen:

 1. bij veranderingen in uw gezondheid (of die van uw directe familieleden) die te
  maken hebben met een van de punten die elders in deze bijsluiter worden
  genoemd (zie onder “Wanneer mag u dit middel niet gebruiken ” “Wanneer moet
  u extra voorzichtig zijn met dit middel?”);
 2. bij een knobbeltje in de borst;
 3. wanneer u nieuwe geneesmiddelen gaat gebruiken, in het bijzonder antibiotica (
  zie onder “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?”);
 4. minstens vier weken vóórdat u een operatie moet ondergaan of wanneer u enige
  tijd bedlegerig bent of niet mag lopen;
 5. bij aanhoudend of erger wordend onregelmatig bloedverlies;
 6. als u tabletten heeft vergeten in de eerste week van de strip en in de zeven dagen
  vóór het vergeten gemeenschap hebt gehad;
 7. als de verwachte bloeding voor de tweede keer achter elkaar uitblijft of u
  vermoedt dat u zwanger bent (begin niet met de nieuwe strip voordat uw arts zegt
  dat dat kan).
 8. Wanneer gebleken is dat u verhoogde bloeddruk heeft.
  Het pilgebruik staken en meteen naar de arts in de volgende gevallen:
 9. bij het optreden van verschijnselen die op trombose kunnen wijzen (zie onder “De
  pil en trombose”);
 10. bij plotselinge, hevige buikpijn.
  N.B. De hierboven vermelde situaties en verschijnselen worden elders in deze
  bijsluiter meer in detail beschreven en toegelicht.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?


Gebruikt u naast Lovette nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de
mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Dat geldt ook voor
geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. Vertel dat dan uw arts of apotheker.
Sommige geneesmiddelen kunnen de bescherming van Lovette tegen zwangerschap verminderen of
kunnen onverwacht bloedverlies veroorzaken. Het gaat hierbij om onder andere geneesmiddelen voor de
behandeling van:

 • epilepsie (bijvoorbeeld primidon, fenytoïne, barbituraten, carbamazepine, oxcarbamazepine,
  felbamaat en topiramaat)
 • tuberculose (bijvoorbeeld rifampicine)
 • HIV-virusinfecties (bijvoorbeeld ritonavir, nevirapine) en verder ook antibiotica (bijvoorbeeld
  griseofulvine) voor de behandeling van sommige andere infecties
 • het kruidenmiddel sint-janskruid (Hypericum perforatum).

Combinatie anticonceptiepillen kunnen ook de werking van andere medicijnen, die gelijktijdig gebruikt
worden, beïnvloeden. Bijvoorbeeld medicijnen die ciclosporine bevatten of het anti-epileptiemiddel
lamotrigine.


Troleandomycine kan een verhoogd risico geven op de galstuwing tijdens pilgebruik.


Vertel ook aan iedere andere arts die u een geneesmiddel voorschrijft (of aan de apotheker) dat u Lovette
gebruikt. Zij kunnen u dan vertellen of het nodig is een extra niet-hormonaal voorbehoedsmiddel te
gebruiken en ook hoe lang u dat dan moet gebruiken.


Gebruik Lovette niet als u hepatitis C heeft en hiervoor geneesmiddelen met
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, dasabuvir, glecaprevir/pibrentasvir en
sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir gebruikt, omdat deze middelen een verhoging van een leverenzym
(ALAT, een leverfunctiebloedtest) kunnen veroorzaken.


Uw arts zal u een ander anticonceptiemiddel voorschrijven voordat u begint met deze behandeling.
Lovette kan ongeveer 2 weken na afloop van deze behandeling weer worden gestart. Zie rubriek 2

“Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?”.


Laboratoriumonderzoeken:
Orale contraceptiva kunnen de resultaten van bepaalde laboratoriumonderzoeken beïnvloeden. Vertel uw
arts dat u Lovette gebruikt als u een bloedonderzoek moet ondergaan


Waarop moet u letten met eten en drinken?
Lovette kan samen met voedsel of drank worden ingenomen.


Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid


Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Als u zwanger bent, of denkt dat
u zwanger zou kunnen zijn mag u Lovette niet gebruiken. Als u zwanger wilt raken, kunt u met Lovette
stoppen wanneer u maar wilt (zie “Als u stopt met het gebruik van dit middel”).
Anticonceptiepillen kunnen invloed hebben op de moedermelk, de hoeveelheid kan afnemen en de
samenstelling kan veranderen. Kleine hoeveelheden anticonceptieve hormonen en/of metabolieten (hun
afbraakproducten), die nadelig zijn voor de zuigeling, kunnen in de moedermelk komen.
Het gebruik van Lovette wordt in het algemeen niet aangeraden zolang een vrouw borstvoeding geeft. Als
u de pil toch wilt gebruiken terwijl u nog borstvoeding geeft, kunt u het beste contact opnemen met uw
arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Combinatie anticonceptiepillen hebben geen invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen machines te
bedienen.

Lovette bevat lactose
Dit middel bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem
dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt

Dit vind je ook leuk

Laat een bericht achter