Bijsluiter anticonceptiepil: Microgynon 20

door Redactie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker
Microgynon 20, 100 microgram/20 microgram omhulde tabletten
levonorgestrel en ethinylestradiol
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.

 • Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
 • Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
 • Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
  schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
 • Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet
  in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
  Belangrijke dingen die u moet weten over gecombineerde hormonale anticonceptiva:
 • Deze middelen vormen een van de meest betrouwbare omkeerbare anticonceptiemethoden, mits
  correct gebruikt
 • Ze geven een iets hoger risico op het ontstaan van een bloedstolsel (trombose) in de aders en
  slagaders, vooral in het eerste jaar dat u een gecombineerd hormonaal anticonceptivum gebruikt of
  als u na een onderbreking van 4 weken of langer weer begint met het gebruik van een gecombineerd
  hormonaal anticonceptivum
 • Let goed op en neem contact op met uw arts als u denkt dat u mogelijk symptomen van een
  bloedstolsel heeft (zie rubriek 2 ’Bloedstolsels (trombose)’).
  Inhoud van deze bijsluiter
 1. Wat is Microgynon 20 en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
 2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
 3. Hoe gebruikt u dit middel?
 4. Mogelijke bijwerkingen
 5. Hoe bewaart u dit middel?
 6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Wat is Microgynon 20 en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

 • Microgynon 20 is een anticonceptiepil en wordt gebruikt om zwangerschap te voorkomen.
 • Elke tablet bevat een kleine hoeveelheid van twee verschillende vrouwelijke hormonen, namelijk levonorgestrel en ethinylestradiol.
 • Anticonceptiepillen die twee hormonen bevatten worden ‘combinatiepillen’ genoemd. Omdat Microgynon 20 slechts een kleine hoeveelheid hormonen bevat wordt het een ‘lichte’ pil genoemd.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Algemene opmerkingen
Lees voordat u begint met het gebruik van Microgynon 20 de informatie over bloedstolsels (trombose) in
rubriek 2. Het is vooral belangrijk dat u leest wat de symptomen zijn van een bloedstolsel – zie rubriek 2
‘Bloedstolsels (trombose)’.
Voordat u kunt beginnen met het gebruik van Microgynon 20, zal uw arts u een aantal vragen stellen over
uw persoonlijke ziektegeschiedenis en die van uw naaste familieleden. De arts zal ook uw bloeddruk meten
en, afhankelijk van uw persoonlijke situatie, mogelijk ook nog andere onderzoeken doen.


In deze bijsluiter worden verschillende situaties beschreven waarin u moet stoppen met het gebruik van
Microgynon 20 of waarin de betrouwbaarheid van Microgynon 20 verminderd kan zijn. In die situaties
moet u óf geen seks hebben, óf een extra anticonceptiemiddel zonder hormonen gebruiken, zoals
bijvoorbeeld een condoom of een andere barrièremethode. Maak geen gebruik van de temperatuurmethode
of periodieke onthouding. Deze methoden kunnen onbetrouwbaar zijn omdat Microgynon 20 de
maandelijkse veranderingen van de lichaamstemperatuur en het baarmoederhalsslijmvlies beïnvloedt.


Net als andere anticonceptiemiddelen met hormonen beschermt Microgynon 20 niet tegen infectie
met het hiv-virus (aids) of andere seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s).

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?


U mag dit middel niet gebruiken als u een van de hieronder vermelde aandoeningen heeft. Als u een of
meer van de hieronder vermelde aandoeningen heeft, vertel dit dan aan uw arts. Uw arts zal met u
bespreken welke andere vorm van anticonceptie geschikter is voor u.

Gebruik Microgynon 20 niet:

 • als u een bloedstolsel in een bloedvat van de benen (diepe veneuze trombose, DVT), de longen (longembolie, PE) of ander orgaan heeft, of dit in het verleden heeft gehad
 • als u weet dat u een stoornis heeft die uw bloedstolling beïnvloedt – bijvoorbeeld proteïne C-deficiëntie, proteïne S-deficiëntie, antitrombine III-deficiëntie, factor V-Leiden of antistoffen tegen fosfolipiden
 • als u geopereerd moet worden of u bent gedurende lange tijd niet op de been (zie rubriek ‘Bloedstolsels (trombose’)
 • als u ooit een hartaanval of beroerte heeft gehad
 • als u angina pectoris (een aandoening die hevige pijn in de borst veroorzaakt en een eerste verschijnsel van een hartaanval kan zijn) of een transiënte ischemische aanval heeft (TIA – voorbijgaande symptomen van een beroerte), of dit ooit heeft gehad
 • als u een van de volgende ziektes heeft, die het risico op een bloedstolsel in uw slagaderen kunnen verhogen:
 • o ernstige diabetes (suikerziekte) met beschadiging van bloedvaten
 • o ernstig verhoogde bloeddruk
 • o een ernstig verhoogd vetgehalte in uw bloed (cholesterol of triglyceriden)
 • o een aandoening die hyperhomocysteïnemie wordt genoemd
 • als u een type migraine dat ‘migraine met aura’ wordt genoemd heeft (of heeft gehad)
 • als u een leveraandoening heeft (of ooit heeft gehad) en de werking van uw lever nog niet normaal is
 • als u een gezwel in uw lever heeft (of ooit heeft gehad)
 • als u borstkanker of kanker van de geslachtsorganen heeft (of ooit heeft gehad), of als er een vermoeden is dat u dat heeft
 • als u bloedverlies uit uw vagina heeft en de oorzaak niet duidelijk is
 • als u gedurende langere tijd achter elkaar (bijv. 6 maanden) geen bloedingen heeft gehad, mogelijk door inspanning of dieet
 • als u allergisch bent voor ethinylestradiol of levonorgestrel, of voor één van de andere stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6. Dit kan jeuk, huiduitslag of zwelling veroorzaken.

Gebruik Microgynon 20 niet als u hepatitis C heeft en hiervoor geneesmiddelen met
ombitasvir/paritaprevir/ritovanir, dasabuvir, glecaprevir/pibrentasvir en sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir
gebruikt (zie ook rubriek 2 “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?”)

Aanvullende informatie over speciale populaties
Gebruik bij kinderen
Microgynon 20 is niet bedoeld voor vrouwen die nog niet menstrueren.


Gebruik bij oudere vrouwen
Microgynon 20 moet niet gebruikt worden na de menopauze.

Vrouwen met een leverfunctiestoornis
Gebruik Microgynon 20 niet als u last heeft van een leverziekte. Zie ook ‘Gebruik Microgynon 20 niet’ en
‘Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?’.


Vrouwen met een nierfunctiestoornis
Neem contact op met uw arts. De beschikbare gegevens suggereren geen noodzaak om het gebruik van
Microgynon 20 aan te passen.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Wanneer moet u contact opnemen met uw arts?
Roep spoedeisende medische hulp in

 • als u mogelijke klachten of symptomen van een bloedstolsel bemerkt, die kunnen
  betekenen dat u lijdt aan een bloedstolsel in uw been (d.w.z. diepe veneuze trombose),
  een bloedstolsel in uw long (d.w.z. longembolie), een hartaanval of een beroerte (zie
  hieronder de rubriek ‘Bloedstolsels (trombose)’).
  Ga voor een beschrijving van de klachten of symptomen van deze ernstige bijwerkingen naar
  ‘Hoe herkent u een bloedstolsel?’.

Vertel het uw arts, als een van de volgende situaties op u van toepassing is.


Neem contact op met uw arts voordat u dit middel gebruikt. In sommige situaties moet u extra voorzichtig
zijn als u Microgynon 20 of een andere combinatiepil gebruikt. Het kan nodig zijn dat u regelmatig door
uw arts wordt gecontroleerd. Als de aandoening ontstaat, of verergert, terwijl u Microgynon 20 gebruikt,
moet u dit ook aan uw arts vertellen.

 • Als iemand uit uw naaste familie borstkanker heeft gehad.
 • Als u een lever- of galblaasaandoening heeft.
 • Als u diabetes (suikerziekte) heeft.
 • Als u een depressie (ernstige neerslachtigheid) heeft.
 • Als u de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa (chronische inflammatoire darmziekte) heeft.
 • Als u systemische lupus erythematosus (SLE – een ziekte die uw natuurlijke afweersysteem aantast) heeft.
 • Als u hemolytisch-uremisch syndroom (HUS – een stoornis van de bloedstolling die nierfalen veroorzaakt) heeft.
 • Als u sikkelcelanemie (een erfelijke ziekte van de rode bloedcellen) heeft.
 • Als u verhoogde vetgehaltes in uw bloed (hypertriglyceridemie) heeft, of deze aandoening komt in uw familie voor of is in uw familie voorgekomen. Hypertriglyceridemie is in verband gebracht met een hoger risico om pancreatitis (een ontsteking van de alvleesklier) te krijgen.
 • Als u geopereerd moet worden of u bent gedurende lange tijd niet op de been (zie ‘Bloedstolsels (trombose)’ in rubriek 2).
 • Als u onlangs bevallen bent, heeft u een verhoogd risico op het krijgen van bloedstolsels. Vraag uw arts hoe snel na de bevalling u kunt beginnen met het gebruik van Microgynon 20.
 • Als u een ontsteking in de aders vlak onder de huid (oppervlakkige tromboflebitis) heeft.
 • Als u spataderen heeft.
 • Als u epilepsie heeft (zie ’Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?’).
 • Als u een aandoening heeft die voor het eerst optrad tijdens een zwangerschap of bij eerder gebruik van geslachtshormonen (bijvoorbeeld gehoorverlies, een bloedaandoening genaamd porfyrie, huiduitslag met blaasjes tijdens de zwangerschap (herpes gestationes), een zenuwaandoening waarbij plotselinge bewegingen van het lichaam optreden (chorea van Sydenham)).
 • Als u ooit chloasma (een geelbruine verkleuring van de huid vooral van het gezicht, zogenaamde ‘zwangerschapsvlekken’) heeft gehad. Vermijd in dat geval direct zonlicht of ultraviolet licht.
 • Als u verschijnselen van angio-oedeem krijgt, zoals een opgezwollen gezicht, tong en/of keel en/of problemen met slikken of galbulten mogelijk samen met problemen met ademhalen, neem dan direct contact op met uw arts. Producten die oestrogene hormonen bevatten, kunnen mogelijk de verschijnselen van erfelijk en verworven angio-oedeem veroorzaken of verergeren.

Microgynon 20 en kanker

 • Er zijn gevallen gemeld van baarmoederhalskanker bij vrouwen die langdurig een combinatiepil gebruikten. Het is echter nog niet duidelijk in welke mate seksueel gedrag of andere factoren zoals het humaan papillomavirus (HPV) deze kans vergroten.
 • Bij vrouwen die een combinatiepil gebruiken wordt iets vaker borstkanker geconstateerd, maar het is niet bekend of dit wordt veroorzaakt door het pilgebruik. Het vóórkomen van borstkanker wordt geleidelijk aan minder na het stoppen met de tabletten. Het is belangrijk om regelmatig uw borsten te controleren. Als u een knobbeltje voelt, moet u contact opnemen met uw arts.
 • In zeldzame gevallen zijn bij gebruiksters van combinatiepillen goedaardige levertumoren gevonden en in nog zeldzamere gevallen kwaadaardige levertumoren. Neem contact op met uw arts als u ongewoon hevige buikpijn krijgt.

Psychische stoornissen
Sommige vrouwen die hormonale anticonceptiemiddelen waaronder Microgynon 20 gebruiken, hebben
melding gemaakt van depressie of neerslachtigheid. Depressie kan ernstig zijn en kan soms tot
zelfmoordgedachten leiden. Als u stemmingswisselingen en symptomen van depressie ervaart, neem dan zo
snel mogelijk contact op met uw arts voor verder medisch advies.


Tussentijds bloedverlies
Tijdens de eerste maanden dat u Microgynon 20 gebruikt, kunt u onverwacht een bloeding krijgen
(bloedverlies buiten de pilvrije dagen). Als het bloedverlies langer dan drie maanden duurt, of als het pas
na enkele maanden begint, moet uw arts onderzoeken wat er aan de hand is.


Wat u moet doen als u geen bloeding krijgt tijdens de tabletvrije dagen
Als u alle tabletten op de juiste manier heeft ingenomen, als u niet heeft overgegeven, geen ernstige diarree
heeft gehad en als u geen andere medicijnen heeft gebruikt, is het zeer onwaarschijnlijk dat u zwanger bent.


Als de verwachte bloeding echter twee keer achter elkaar uitblijft, kunt u zwanger zijn. Neem onmiddellijk
contact op met uw arts want een zwangerschap moet worden uitgesloten voordat u verder gaat met de pil.
Ga niet verder met de volgende strip voordat u zeker weet dat u niet zwanger bent.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?


Gebruikt nu naast Microgynon 20 nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat
de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts.
Vertel ook elke andere arts of tandarts die u een ander medicijn voorschrijft (of de apotheker) dat u
Microgynon 20 gebruikt. Zij kunnen u vertellen of het nodig is om extra anticonceptiemaatregelen te
nemen (bijvoorbeeld condooms) en, als dat het geval is, hoe lang u dit moet doen.


Sommige medicijnen kunnen een invloed hebben op de bloedspiegels van Microgynon 20 en kunnen de
bescherming tegen zwangerschap verminderen, of kunnen onverwacht bloedverlies veroorzaken. Het gaat
hierbij om:

 • medicijnen voor de behandeling van
 • o de beweeglijkheid van de maag en darmen (bijvoorbeeld metoclopramide)
 • o epilepsie (bijvoorbeeld primidon, fenytoïne, barbituraten, carbamazepine, oxcarbazepine,
 • topiramaat of felbamaat)
 • o tuberculose (bijvoorbeeld rifampicine)
 • o infecties met het hiv- en hepatitis C-virus (zogenaamde proteaseremmers en niet-nucleoside reversetranscriptaseremmers zoals ritonavir, nevirapine, efavirenz)
 • o schimmelinfecties (griseofulvine)
 • o artritis, artrose (etoricoxib)
 • o hoge bloeddruk in de longbloedvaten (bosentan)
 • het kruidenmiddel sintjanskruid.

Het antibioticum triacetyloleandomycine kan in combinatie met de pil het risico op galstuwing verhogen.

 • Microgynon 20 kan de werking van andere medicijnen beïnvloeden, bijvoorbeeld
 • medicijnen die cyclosporine bevatten
 • het anti-epilepsiemiddel lamotrigine (dit kan leiden tot een verhoogd aantal aanvallen)
 • theofylline (wordt gebruikt bij de behandeling van ademhalingsproblemen)
 • tizanidine (wordt gebruikt bij de behandeling van spierpijn en/of spierkrampen).

Gebruik Microgynon 20 niet als u hepatitis C heeft en hiervoor geneesmiddelen met
ombitasvir/paritaprevir/ritovanir, dasabuvir, glecaprevir/pibrentasvir en sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir
gebruikt, omdat deze middelen een verhoging van het ALAT-leverenzym (een leverfunctiebloedtest)
kunnen veroorzaken.
Uw arts zal u een ander anticonceptiemiddel voorschrijven voordat u begint met de behandeling van deze
geneesmiddelen. Microgynon 20 kan ongeveer 2 weken na afloop van deze behandeling worden hervat.
Zie rubriek 2 “Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?”.


Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Microgynon 20 kan met of zonder voedsel ingenomen worden, zo nodig met een beetje water. Microgynon
20 mag niet ingenomen worden met grapefruitsap.

Laboratoriumonderzoeken
Als er bloedonderzoek bij u moet worden gedaan, vertel dan uw arts of het laboratoriumpersoneel dat u de
pil gebruikt. Hormonale anticonceptiemiddelen kunnen namelijk de uitslagen van sommige onderzoeken
beïnvloeden.

Zwangerschap en borstvoeding

Gebruik Microgynon 20 niet als u zwanger bent. Als u zwanger wordt terwijl u Microgynon 20
gebruikt, stop dan direct en neem contact op met uw arts. Als u zwanger wilt worden, kunt u met
Microgynon 20 stoppen wanneer u maar wilt (zie ‘Als u stopt met het innemen van dit middel’).
Het gebruik van Microgynon 20 wordt niet aangeraden zolang een vrouw borstvoeding geeft, tenzij uw arts
u dit adviseert. Als u de pil toch wilt gebruiken terwijl u nog borstvoeding geeft, kunt u het beste contact
opnemen met uw arts.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er is geen informatie die er op wijst dat Microgynon 20 invloed heeft op autorijden of het gebruik van
machines.


Microgynon 20 bevat lactose en sucrose
Als u overgevoelig bent voor bepaalde suikers, moet u contact opnemen met uw arts voordat u Microgynon
20 gaat gebruiken.

Dit vind je ook leuk

Laat een bericht achter